Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2001:
David Bolles
 

Modern Rituals

Rituals from Ticul

rt001    tu chicul cruz
tu can titz caan
tu can titz luum
tu yokol cab
rt005    ti na caan
ti muyaloob
tu kaholtic ik
ti tuzbil ik
ti keban ik
rt010    ti mozon ik
ti kokol ik
ti zinaan ik
ti balam ik
ti akab ik
rt015    tulacal ikoob bin yetel planetasoob ik
utial uay xan u kubic u yukul tu kin yetel in olal
tu can titzil caan yetel luum xan
bey bacan xan tin kamic yetel xan ti la oso mayor
tan sociadad oso mayor
rt020    bey xan ti xan kax akab
bey bacan xan ti santa gerturdis
tu tan xan bacan cruz in kubic tuux bacan xan bac yax sacreficio
uay testimonio ti jesus
bey xan bacan xan cin kubentic
rt025    ti cu uchul yetel kin yetel akab
bey xan tu calaantic xan ti can titzil cruz tu tan balcah
bey xan kaholtic xan bacan tu tan jesus
leti xan bacan tu tok uaye yetel u kikel xan
cin kubentic xan ti noh kab utial balche
rt030    tin tokic u kik ti chi bacan tu ulum
tin cimzah utial u patal bacan xan
      u ukic u kik c' yum jesus cristus
bey xan bacan xan cin kubentic xan in cuenta xan
      ti yum santo julian
rt035    utial tu patal xan u question xan u santo justicial question xan
yetel xan u bonaan capolino u kukmay xan ti bacan salamon
tulacal le podero cin kaholtic xan ti uay xaman
bey xan in katic xan tulacal xan tulacal estrellasoob
tulacal xan ti akab ikoob
rt040    tulacal xan ti kokol ikoob
tulacal xan ti kazil ikoob
bey xan tin kaholtic tech xan
ca uacħic tech xan ti señor tulacal xan
cin kubentic tech in puczikal
rt045    ti max xan cu kubentic u santo alivio
bey xan cin kubentic tu kaba ti santa candelaria
bey xan ti noh kab
bey xan tu nohol kab
bey xan ti kakal
rt050    bey xan ti can titz caan
bey xan ti akab caan ti xan
luna, marte, merquerio,
 
tin tuxtic tech bacan tu yaalil col
rt055    tu kaholtic ah noh cabiloob
ma tu cħabal u ---
tulacal baal yan ichil le santo biblia
beyora xan cin kubentic tech yetel tulacal voluntad
      yetel tulacal ---
rt060    tu calaan toon chikin ik
tu calaan toon nohol ik
tu calaan toon lakin ik
tu calaan toon xaman ik
rt065    tu calaan toon akab ik
tu calaan toon kakaz ik
tu calaan toon balam ik

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Main Index

Return to top of page