Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2001:
David Bolles
 

Combined Dictionary–Concordance of the Yucatecan Mayan Language
Update posted 6-11-03

Ix — Ix hutul ek xiu

Ix db) feminine prefix. Modern pronounciation is x-. See grammar, Section 18.
cam) ix: copulativa y se pospone, pues antepuesta indica que el nombre es del genero femenino. cam) ocob-x-al: concebir la mujer.
ems) femenino: ix.
mtm) ah lab noh xib: viejo ruin y podrido. ah lab ix nuc: vieja assi. ah lab uinic: hombre assi. mtm) ah taah ix tol: representante.
a144 ua xiblal ua ix cħuplal xan
a146 kan; ix kan yetel ix kokobta u mut, kayum, idzat,
h038 ix kan pucte ucum yulumoob
ra011 ti x- cichpam colebil x- bolon cħocħ mama xunan
ra182 ti ix cin tal tin bin;
      cu than x- cichpam colebil zuhuy santa maria
mr004.002 caxant chacte coc, x- bilim coc, yetel chacte
mr127.010 bay xan layli le kohaanila,
      cħabac letie x- dziucan yetel x- cħilimcan

Ix db) a conjunctive.
cam) ix: copulativa y se pospone, pues antepuesta indica que el nombre es del genero femenino.
vns) Abo[rr]eçer de odio mortal: taakal kuxil ti. Abo[rr]eçió Herodes a s[an] Juan, y queríale matar: Herodes taaki u kuxil ti san Juan, u kaati ix u cimez cuchi. vns) Començar a bolar las abez: likul u xik. Ya comiença a bolar la paloma y se asienta en los árboles: likil u cah u xik ucum licix u kam che. vns) Contriçión: okom olal tumen keban, u ya ta olal pucçikal [tumen keban]. Contrito haçer: okomcunah ol, paa ol. El ayuno haçe contrito al coraçón: he çukine lic u pa[a]ic yol uinic, lic ix yokomcunic yol, lic ix u c[ħ]encunic u pucçikal xan. vns) Çielo, lo que se pareçe: caan. Fue y subióse al çielo: bini naaci ix ti caan. Çielo, lo que se pareçe y se be del çielo: u nak caan. Çielo sereno: lemec nak caan.

Ix db) a prefix which transforms ma = not into ixma = without. See ixma, ix ma, xma, x-ma.
mtm) ix ma ci tan cilab yahal cab zamal: por ventura no veremos el amanecer de mañana.
d555 ix ma na, ix ma yum
j002 alabal u xicinoob ix ma yumoob, ix ma nailoob lae
mr002.001 x- ma mukil, chibal bac yetel tulacal u uincil

Ix db) alternative spelling for hiix, the 11th day of the uinal.
ems) días del mes maya: imix, ik, akbal, kan, chicchan, cimi, manik, lamat, muluc, oc, chuen, eb, ben, ix, men, cib, caban, etznab, cauac, ahau.

Ix db) interrogative conjunction. The contraction of the interrogative particle ix is the suffix -x. In the colonial literature there are examples of the usage of both ix and -x: baal ix / baalx (what?), tab ix / tabx (where?), mac ix / macx (who?), bahun ix / bahunx (how much?). In modern speech the final consonant of the root word has been dropped but the interrogative suffix -x retained: baal ix = baax, bic ix = bix, mac ix = max, tab ix = tuux. See grammar, Section 48.
cam) ix: copulativa y se pospone, pues antepuesta indica que el nombre es del genero femenino. cam) bacacix: adv. aunque, para mas que, dado caso, dado que. cam) balx? que cosa? como? en que? cam) baix o bayx: ademas de esto, asi mismo, asi como. cam) bacix, baac loc: no obstante, sin embargo, aunque sea asi. cam) bayx: asi mismo, ademas de esto. cam) caixtun: aunque. cam) caix: aunque sea. caix tancoch cam) caix: y, conjuncion conpulativa. cam) caix ucil: y aunque. cam) cayxiuil: aunque asi fuera. cam) caytun, caixtun: aunque, mas que. cam) caixbahun: por mas que. cam) chim-ix: vejiga de orines. cam) hex: y, tambien, conjuncion. cam) laac, laacix: sea, ora sea. cam) maix: ni, disyuntiva. cam) uaixma: quiza no, sino donde no. cam) uaix: o. pedro uaix juan. cam) uaixbin: quiza si. cam) uchebal: para que, para. uchebal ix xan: y tambien para que. uchebalitun: pero para que.
crm) yan ix to: 1,2; yanito: 5; yanto: 2; yanito u chay: 5; yanto u chay: 2; yanito yala: 5; yanto yala: 2; yani xan: 1: aun hay mas.
ems) aunque: bac, bac-ix, lauac. ems) dado que: bac-ix. ems) lo mismo que: bac-ix. ems) sin embargo: hex. ems) si condicional: ua, bac-ix.
mtm) hach ya in nak, ma ix ah chazahlo: muy malo estoy de las tripas, y no es esta enfermedad la que me ha de llevar o matar. mtm) amal yahal cab u hebal yotoch ku, amalix yocol kin u macal xan: cada mañana al amanecer se abra la yglesia, y cada noche al poner del sol. mtm) bacacix: aunque, por mas que: de mas que: dado que, o dado cosa. yoklal bacacix bin u bota dios teche: porque demas que dios te lo pagara. mtm) bacix: lo que bacacix. Item. puesto que, puesto caso que. bacix yanac huntul uinic ah benelie maix tun in dzab yuun tu pach: puesto, o dado caso que vinera quien fuera alla, no le diera mi carta. mtm) bahun, bahunx, bahunac: quanto, en cantidad. particula del que pregunta. bahun yala a dzib /o/ bahun ma a dzibtei: quanto te falta por escribir. bahun u benel /o/ bahun yalatah /o/ bahun manaani: quanto falta? mtm) bayel: parte del cuerpo del hombre y de qualquier otro animal, y casi siempre es interrogante, como: a bayel, a bayelx ya, bayel a yail, ta bayel yan a yah: en que parte te duele? in cucutil ya. dueleme el cuerpo. u bayel a cucutil ya? en que parte del cuerpo. in kab ya: dueleme el brazo. a bayel a kab ya: en que parte del brazo? u cal in kab ya: dueleme la muñeca. bayel u yail: en que parte te duele. a bayel u talah: en que parte te toco? u bayel a talah: en que parte le tocaste? u bayel paal bin in hadzab: en que parte tengo de azotar al muchacho. mtm) bail: disposicion. bicx u bail a uoc yetel a cucutil. que disposicion de piernas o de cuerpo tienes?
vns) Aunq[ue], conju[n]çión: bacix, bacacix, banabutun.
a685 he ix u chunpahanil tumeneloob
f098 ca ix hoppi u hum oxlahun ti ku
ra182 ti ix cin tal tin bin;
      cu than x- cichpam colebil zuhuy santa maria
ra186 tech ix cuchil cuxtal ti zal bey cuxtal
mr181.003 lic ix tu kubahe uinic ua ix yalan u xik uinic,

Ix db) normally contracted on to an interrogative pronoun in the form of -x: bahunx, balx, bikinx, macx, tabx.
vns) ¿Cuándo?, ¿en que t[iem]po? o ¿q[uán]to?, preg[untan]do [de] pasado: bay kin, [bikin, bikinx]? ¿Cuándo te fuiste?: bikin xicech? ¿Q[uán]do fue eso?: bikini xan? ¿Cuándo? o ¿en que t[iem]po?, preg[untan]do de t[iem]po por benir: bikin?, bikinx? ¿Cuando será tu conuite?: bikin u kin a hanteçah? vns) ¿Cuánto? o ¿por q[uán]to?, ¿en cuánt[a] cantidad?: bahunx? ¿Cuan[t]o maíz conpra[s]?: bahunx ixim a manah? ¿Por q[uant]o conpraste el maíz?: bahunx a manci ixim? ¿Cuánto te faltaua por escriuir?: bahunx ma a dzibte [.l. bahunx] yala a dzib? ¿Cuánto fa[l]ta para llegar al pu[ebl]o?: bahunx ma kuchuc [.l. bahunx] ma oc ti cah? ¿Cuánto fa[l]taua de la missa?: bahunx ma dzococ missa cuchi?

Ix db) urine. See also uix, yix.
cam) ix: orin, meado. uix. cam) kal-uix: mal de orina. cam) ppol ix: vejiga. cam) tem-ix: vejiga. cam) uix, uixah: mear, orinar.
crm) yix: 10: patronomico maya. ix: 13: idem.
ems) gonorrea: za-cal-ix. ems) menstruo: za-cal-ix-ic. ems) meado: ix, bich, uix. ems) orin: ix.
mtm) ah cħuplal ix mehen: varon que tiene hijos. mtm) akalix: bevida hecha de maiz tierno.

Ix ac yitz ebm) this plant, likintan, is the same as xanabmucuy. others call it haatz, and others, ix acyitz.

Ix acach crm) acach: 1,2,4-6,10,11,13: tabano o moscardon. ix acach: 12: mosca. tap xux; top xux; topp xux: 10,11: otra especie, de color amarillo.

Ix adz; ix co; yaom: ix cacab ach; tohil: puta. (sfm)

Ix ahau: reina. (mtm)

Ix ahau: reina. (sfm)

Ix ahaulil cab crm) ix ahaulil cab: 11: abeja reina.

Ix akab nic ebm) abak-nicte, or ix-akab-nic. lit. night-flower. see akab-yom (cestrum diurnum l.).

Ix akab nic: jazmines que solamente huelen de noche. (mtm)

Ix akab nicte ebm) abak-nicte, or ix-akab-nic. lit. night-flower. see akab-yom (cestrum diurnum l.).
vns) Jasmín oloroso: akab yom, akab nicte, ix akab nicte.

Ix al .l. ah al: la parida y la que tiene hijos, ora sea muger o bestia. ¶ De aqui: ix hun al cħuplal: muger que ha parida o que tiene vn solo hijo y lo mismo se dize de gallinas, vacas, &. ¶ ix ca al cħuplal: muger que ha parida dos vezes o que tiene dos hijos y lo mismo se dize de gallinas, vacas, &. ¶ ix ox al cħuplal: la que tiene tres assi &. (mtm)

Ix al cam) ix-al: parida.
cam) x-al: parida.

Ix al tzimin crm) ix al tzimin: 3: yegua parida.

Ix al; ah al; ixmehen al: la parida. ¶ ix hun al cħuplal: mujer que tiene un solo hijo. (sfm)

Ix alançah: partera o comadre que aiuda a parir. (mtm)

Ix alanzah; ah alanzah: partera o comadre. (sfm)

Ix ama: casi .l. aynas que. ¶ ix ama cimen ti be: aynas que me muriera en el camino; ventura fue no murirme .l. ol cimen. (mtm)

Ix anom ems) primer hombre creado: ix-an-om.

Ix ayikal crm) ix ikal; ix yikal; : 3: mujer honrada. ix ayikal; ix ikal: 3: señora principal.

Ix ayikal: muger honrrada y señora prinçipal .l. ix ikal. (mtm)

Ix baach nel) allophyllus cominia (l.) swartz - sapin.: ixbaach (palo de caja).

Ix baan cam) ixbaan: lagarto del mar. vease xbaan. xban: lagarto del mar.

Ix bac mtm) ix bac: niña.
vns) Criatura, niño o niña: chuchul paal. Criatura así: ix bac, ah bac.

Ix bac nicte vns) Açuçena, especie de lirio, y su flor: yx bac nicte.

Ix bac: niña, nombre amoroso y de cariño, muchachuela. (sfm)

Ix bac: niña; nombre amorosa. (mtm)

Ix ban cam) x-ban: lagarto del mar.
ems) lagarto de mar: ban, x-ban.

Ix bau cam) ixbau: cangerjo. vease bau. bau: no entry.
ebm) ix-bau. crab.
vns) Braço o pies de la araña: u baat leum. del cangrejo: u baat ix bau. vns) Cangrejo, marisco de la mar: ix bau. vns) Cangrejos llamados jaibas: ix dzoi.

Ix bau: cangrejo. (sfm)

Ix bebech cam) ixbebech: una especie de lagartija.
cam) xbebech: lagartija.

Ix bil huh; cħuplal huh: iguana hembra. (sfm)

Ix bobat: profetiza. (sfm)

Ix bohlom poop vns) Junco de que se hazen petates: poop. Las ojas o ramas [del junco]: u cheil poop. vns) Junco grueso y largo: bohlom poop, ix bohlom poop.

Ix bol: suela que se hace de cierta corteza. (sfm)

Ix bolon pop vns) Junco de que se hazen petates: poop. Las ojas o ramas [del junco]: u cheil poop. vns) Junco grueso y largo: bohlom poop, ix bohlom poop.

Ix Bolon Yol Nicte db) Ix Bolon Yol Nicte: lady nine center plumeria flower, from ix = female, bolon = nine, yol = center, metaphysical heart, and nicte = plumeria flower.

Ix bouat: profeta. (mtm)

Ix buul nel) phaseolus vulgaris l. - legum.: buul, ixbuul (frijol) -- com., med.

Ix cabal hau nel) Dorstenia contrajerva L. - morac.: ixcabalhau, cabalhau, xcampahau, xcambalhau, xcampalhau (contrayerba) -- med.
vns) Contrayerba: ix cabal hau, cabal hau.

Ix cabal hau: contrayerua que es contra toda ponçoña; la raiz es la que se vsa. (mtm)

Ix cabal hau: contrayerba que sirve para frialdades, cocida y bebido el agua, sirve para dolor de vientre. (sfm)

Ix cabal hom tok ebm) ix-cabal-homtok. Unidentified by Roys.

Ix cabeb: alcahueta y hechiçera como otra celestina. (mtm)

Ix caca bach; ix cac bach:} mala muger de su cuerpo, puta publica. ¶ ix caca bachil v cah Juan: vsa este officio y mal trato. (mtm)

Ix cacab ach; tohil; ix co, yoom; yaom; ix adz: mala mujer de su cuerpo, puta. (sfm)

Ix cacal toc vns) A[l]bahaca, yerba: ix cacal tun .l. ix cacal toc.

Ix cacal tun vns) A[l]bahaca, yerba: ix cacal tun .l. ix cacal toc.

Ix cacal tun: albahaca. (sfm)

Ix cacbach crm) yaom: 1: mala mujer de su cuerpo, puta y deshonesta. ix cacbach: 4; ix co yaom: 2,6: idem.

Ix cambal hau nel) dorstenia contrajerva l. - morac.: ixcabalhau, cabalhau, xcampahau, xcambalhau, xcampalhau (contrayerba) -- med.
vns) Contrayerba: ix cabal hau, cabal hau.

Ix can duzl op cam) xcandzulop: especie de loro.

Ix can koh: mala muger que se atauia para solo parecer bien a hombres. ¶ Item: ypocrita. (mtm)

Ix can u hol cab
rb024.013 u lubul binci chan kauil
      icnal ah uaxac yol kauil, ix can u hol cab

Ix cax cam) xcax: gallina.
Roys/Bac/131: Ix cax. The name of the European hen. Its egg is prescribed for a burn (MS p. 153).

Ix cax: gallina de castilla. (mtm)

Ix cax; ah cax; castilla cħicħ: gallina de Castilla. (sfm)

Ix chaan cab
f389 uaxac ahau u kin u miz kiuic ix chaan cab

Ix chac hoch kom
f305 ti ca hoki ix chac hoch kom, ix zac hoch kom

Ix chac yut .l. ix chac yut mukay: la grana o cochinilla. (mtm)

Ix chacua; ix haa: chocolatera. (sfm)

Ix chal che .l. chaal che: saluia. (mtm)

Ix chal che; tub; u kab chi: saliva, baba (del árbol). (sfm)

Ix chamal kin ebm) ix-chamal-kin. an insect 5 or 6 inches long. its body is covered with variegated spines which produce an itch when they touch the skin.

Ix chayil cam) xchayil: especie de culebra.

Ix che ichi ebm) ix-che-ichi. (unidentified by roys).

Ix Chebel Yax db) a deity mentioned in Cogolludo. See Chebel Yax, Cħilibil Yax.

Ix Chel 2) db) Ix Chel: the goddess of medicine, childbirth, the household. See Chel.
dbm) ix zac beliz: she who walks on the white road, from ix = she, zac = white, and beliz = walker (bel = road and -liz = property of, user of). An oterwise unknown and undefined set of deities which according to line h098 were the grandmothers of the rain god Chac. However, it has been suggested that Ix Chel was a guardian of the zac beob, or causeways, so perhaps Ix Zac Beliz is an alternative name for Ix Chel.
ebm) am. This spider is associated with Ix-Chel, the goddess of medicine. The medicine-men use dice called am in the month Zip to worship her. ebm) kaxil-ix-chel. lit. wild ix-chel. Ix-Chel means rainbow and was the mayan goddess of medicine and child-birth. Also urraca. See kaxil-ix-ku.
Roys/Bac/153: Ix Chel. Chel is the word for "rainbow," but I do not know whether or not there was any association in Maya mythology. She was a goddess of medicine, childbirth, weaving, and probably erotic love. Strangely enough, in this manuscript she is on one occasion called "virgin Ix Chel." As a patroness of medicine, her shrine on Cozumel Island was one of the three most important centers of pilgrimage for both the Mayas and the Tabasco Chontals, although many people went there to obtain forgiveness for sin (Roys, Scholes, and Adams, "Report and Census of the Indians of Cozumel, 1570"; Scholes and Roys, The Maya Chontal Indians of Acalan-Tixchel, 57, 395; Roys, The Indian Background of Colonial Yucatán, 25, 77-78, 94-95, 109; Roys, Political Geography of the Yucatán Maya, 54). The worship of Ix Chel and the related cults in Mexico have been covered in the past by Thompson ("Sky Bearers," "The Moon Goddess in Central America," and Maya Hieroglyphic Writing, 47-48, 83), and he has more recently identifies her glyph and pictures and noted her activies as portrayed in two of the hieroglyphic codices (Thompson, "Symbols, Glyphs, and Divinatory Almanacs," 349-64). See also Chacal Ix Chel, Ekel Ix Chel, Kanal Ix Chel, and Sacal Ix Chel.
Roys/Bac/158: Sacal Ix Chel ("white Ix Chel"). Cited in incantation for a pathology of the breathing passages (kal cab) and to charm a spider (u ziyan am) (MS pp. 81, 158). See Ix Chel, under "I".
h098 ix zac beliz u kaba u chichoob chac
h161 u chun u uinicl ah nae, lay chel nae u mamoob
rb004.009 ca cħabtabech chacal ix chel, zacal ix chel
rb065.003 can kin cu lothic u uich chacal ix chel,
      zacal ix chel, kanal ix chel
rb077.003 can kin cu lothic u uich ekel ix chel
rb158.002 u mukay a chich ti zuhuy ix chel, chacal ix chel,
      zacal ix chel
rb158.005 bacin zuhuy ix chel, chacal ix chel,
      zacal ix chel
rb158.007 oxlahun uol u bon kuch zuhuy ix chel,
      chacal ix chel, zacal ix chel
rb211.001 ca tin noh kaxtah chacal kax ix chel,
      zacal kax ix chel

Ix chichibe: maluas, o malua visco. (mtm)

Ix chiil crm) chimez: 5,13: ciento pies. 13: artropodo, miriapodo, gymnostreptus sp; orthoporus sp. 2. ix chiil: 3: semejante a chimez, tzimez.

Ix Cħilibil Yax db) a deity mentioned in Cogolludo. See Cħilibil Yax.

Ix cħilim ebm) ix-cħilim, or ix-cħilim-kak. (unidentified by roys).

Ix cħilim kak ebm) ix-cħilim, or ix-cħilim-kak. (unidentified by roys).

Ix chinchin bacal cam) xchinchinbacal: especie de gilguero.
ebm) ix-chinchin-bacal. gilguero, or canary of this province. (beltran)

Ix chinchin bacal: jilquero canario. (sfm)

Ix chiople: vnas matas o yeruas de ojos olorosas. (mtm)

Ix cħo mtm) ah cħo: niño que mama. ix cħoo: niña.

Ix chochoc che; kayom cħicħ: ruiseñor. (sfm)

Ix cħocħoc che cam) xcħocħoc che: especie de canario.

Ix cħoo mtm) ah cħo: niño que mama. ix cħoo: niña.

Ix cħoo: niña que mama. (mtm)

Ix cħoo: niña que mama. (sfm)

Ix chuah cab vns) Abejas siluestres que los indios trahen del monte y las ponen en sus colmenas: ix chuah cab.

Ix chuch .l. chuch: vna yerua medicinal. ¶ molida verde y echado su çumo en la oreja derecha del lamparoso el dia de la conjuncion de la luna, y a la otra conjuncion echar del dicho çumo en la otra oreja se sacan los lamparones y consumen. ¶ tambien deshaze las inchaçones puesta majada con su çumo sobre ellas. (mtm)

Ix chuch; chuch: una yerba medicinal. (sfm)

Ix chuchul bi: llaman a las indias pereçosas que por no hilar con tiempo el algodon lo dexan ensuziar y comer de ratones. (mtm)

Ix chuchul bi: llamar a las indias pererosas, que por no hilar con tiempo el algodón lo dejan ensuciar y comer de los ratones. (sfm)

Ix chul; chul; kotz acan: un guisado de frijoles. (sfm)

Ix cħup ceh: la venada. (sfm)

Ix cħup im; cħup im; cħuplal paal: muchacha. (sfm)

Ix cħup tzimin: cħuplal tzimin: yegua. (sfm)

Ix cħup: muger o hembra y va siempre compuesta. ¶ ix cħup ceh: gama o venada. ¶ ix cħup im: muchacha. ¶ ix cħup tzimin: yeua, &. (mtm)

Ix cħup; cħuplal: mujer o hembra de cualquier animal. (sfm)

Ix chuuah cab vns) Abejas siluestres que los indios trahen del monte y las ponen en sus colmenas: ix chuah cab.

Ix cħuy che ebm) ix-cħuy-che. lit tree cluster. this vine, ix chuiche, is cooling. it is so named because it means hung from a tree.

Ix cit cam) ixcit: tia hermana de padre. cam) xcit: tio hermano de madre.
ems) tia paterna: cit, ix cit.

Ix cit: tia hermana de padre. ¶ Item: tia hermana del padrastro y tia muger del tio hermano del padre. (mtm)

Ix cit: tía, hermana de padre o del padrasto, mujer de tío. ¶ dzena; tía, hermana de madre. (sfm)

Ix co cħicħ vns) Alunado, tomado de la luna: ix coch ich.

Ix co cħicħ: alunado, dormado de la luna. (sfm)

Ix co ppentac: gran vellaco y desuergonçado .l. ix co ppentac manab. (mtm)

Ix co yaom crm) yaom: 1: mala mujer de su cuerpo, puta y deshonesta. ix cacbach: 4; ix co yaom: 2,6: idem.

Ix co, yoom; tohil; ix cacab ach; yaom: mujer mala de su cuerpo, puta. (sfm)

Ix coch ich vns) Alunado, tomado de la luna: ix coch ich.

Ix coco yol cab
rb108.002 binel bin yicnal ix coco yol cab

Ix colom mazcab vns) Cascabeles grandes, o canpanillas que suelen dar a los pe[rr]os: ix colom mazcab.

Ix con coil: vide ah con coil. (mtm)

Ix con ich: calabaça o qualquiera otra fruta que esta sana por de fuera estando mala y podrida por de dentro. ¶ ix con ich cum: (mtm)

Ix con ich; con ich: fruta que está sana por fuera y podrida por dentro. (sfm)

Ix coo cħicħ: alunado, tomado de luna. (mtm)

Ix coo nicteil vinic: puta .l. ix coo. (mtm)

Ix coo tzicbal mtm) ah coo tzicbal: parlero deshonesto y carnal ix coo tzicbal: muger assi.

Ix coo yaom; ix coo yaum:} mala muger de su cuerpo; puta. (mtm)

Ix coo: mala muger de su cuerpo o puta. ¶ ix cooil v cah: vsa este mal officio y trato. ¶ Item: muger burlona y jugatona. (mtm)

Ix coochol: ciertos cigarrones que destruyen las parras tostado vno o dos o tres destos (segun ay la necesidad) y hechos poluos y dado a beuer en atol; cura notablemente la retencion de la orina, kal vix. ¶ vease en la oja siguiente ix kochol. (mtm)

Ix coy cab cħuplal: monja. (mtm)

Ix çuc: la hija menor de todas. (mtm)

Ix cucul mudz: muger pereçosa. (mtm)

Ix cucut cip ebm) ix-cucut-cip, or cucut-ci. columba flavirostris wagler. red-billed pigeon.

Ix cul xec cam) xculxec: taburete.

Ix culent co: muger comun, mala de su cuerpo. (mtm)

Ix cunal than mtm) ix cunal than: hechizera.

Ix cunal than: hechiçera. Vide ah cunal than. (mtm)

Ix cupul tanam vns) Algodón, otro que se da en Tzimín, de semilla berde: ix cupul tanam.

Ix cuyba cam) ixcuyba: casada segunda vez. cam) xcuyba: casada segunda vez.

Ix dza chuch vns) Ama, que cría niño: ah tzeen paal, ah dza chuch, ix dza chuch.

Ix dzacal bac ebm) x-dzacal-bac. ruellia albicaulis bert. and other ruellias of this form. lit. dislocation; bone remedy. it is a shrub 3 feet high.

Ix dzacal bac: vna yerua o mata cuya raiz asada y machacada es buena para curar huesos quebrados o desencajados. su flor es muy olorosa. (mtm) (sfm)

Ix dzacal bac; ah xucul: verdolaga. (sfm)

Ix dzedz chan: navecilla. (sfm)

Ix dzedz chem vns) Barca pequeña: ix dzedz cħem.

Ix dzedz pazel vns) Choça: ppuc na, paçel. Si es peq[ue]ña: ix dzedz pa[ç]el.

Ix dzedz tanam vns) Cordero: yalam tanam, ix mehen tanam, ix dzedz tanam. Estaua humillado delante de Jesuchr[is]to como manso cordero: bay chinlic [y]ix dzedz tanam Chr[is]to ti yan tu tan ah xot kin cuchi.

Ix dzedz vns) Abeja pequeña de miel buena: ix dzedz. Miel de estas abejas: u cabil ix dzedz.

Ix dzi tun vns) Araña bermeja y pon[ç]oñosa de largos pies, q[ue] anda por las paredes: ix dzi tun.

Ix Dzibaan Yol Nicte db) Ix Dzibaan Yol Nicte: apparently a deity name.

Ix dzoy vns) Cangrejo, marisco de la mar: ix bau. vns) Cangrejos llamados jaibas: ix dzoi.

Ix dzula vns) Açuçena blanca y olorosa: ix dzula.

Ix dzunun
k167 yetel ah koxol yetel ix dzunun cu yalcab tu cuchil

Ix ek box: negra de Guinea. (sfm)

Ix ek box: negra etiopica. ¶ ek box: negro. (mtm)

Ix ezuul nel) talisia floresii standley - sapin.: ix-ezuul, coloc, poloc -- com.

Ix ha ebm) cacau. theobroma cacao l. see ix-ha. the lacandone word for cacao, xau (x-hau?) may be a form of the same. the beverage is called chucua.
mtm) ah haa o ix haa: la chocolatera que haze chocolate.
vns) Chocolate: chacau haa. Chocolate en paneçillos: u taa cha[ca]u haa, patbil cha[ca]u haa. Chocolatera, que haçe chocolate: ix haa, ah men chacau haa.

Ix haa mtm) ah haa o ix haa: la chocolatera que haze chocolate.
vns) Chocolate: chacau haa. Chocolate en paneçillos: u taa cha[ca]u haa, patbil cha[ca]u haa. Chocolatera, que haçe chocolate: ix haa, ah men chacau haa.

Ix haa; ix chacua: chocolatera. (sfm)

Ix haail nel) ipomoea meyeri (sprengel) g. don - convo.: ixhaail, ixhail, tzuzuc, xhail -- mel.

Ix haan cam) ixhaan: la suegra del marido.

Ix haan: llama el yerno a su suegra o a la hermana de su suegro. Si es hermano dice: haan; hach haan. (sfm)

Ix hail nel) ipomoea meyeri (sprengel) g. don - convo.: ixhaail, ixhail, tzuzuc, xhail -- mel.

Ix hal bac vns) Çiática, enfermedad que da en el quadril: ix hal bac, [ç]ayak. Tiene çiática: ix hal bac yan ti.

Ix ho yal nicte
f308 hoki tun ix oyal nicte, ix ho nicte, ix ho yal nicte
f322 tu ichil tun ca cħa yichamil ix ho yal nicte

Ix Ho Chan Ek db) See Can Ek, Ho Chan Ek.
Roys/Bac/148: Tix Hochan-ek ("lady scraped-star"). Apparently associated with the snake-rattles-constellation and Yax-hal Chac, a rain god. Cited in an incantation for a fire (u pedzil kak) (MS p. 154).

Ix Ho Dzacab
Roys/Bac/148: Tix Ho-dzacab ("lady five-generations"). There may be a figurative meaning for this name, just as bolon-dzacab ("nine-generations") means "eternal." Tix Ho-dzacab is cited in an incantation for a pathology of the breathing passages (u ziyan coc) (MS p. 75). Cf. Tix Pic-dzacab.

Ix Ho ti Munyal
rb107.002 yal bin ix ho ti tzab, ix ho ti munyal

Ix Ho ti Tzab db) she of the five rattles, from ix = she, ho = five, and tzab = rattle. Roys is mistaken in his reading of ko for ho.
Roys/Bac/155: Ix Ko-ti-tzab ("lady ko [-bird?]-in the rattles-constellation"). Possibly the name of a star. Cited in incantations for ulcers (x- chac anal kak), and a rattlesnake in the abdomen (ahaucan tu nak uinic) (MS pp. 107, 124). Cf. ix ko in Glossary of Fauna Names.
rb107.002 yal bin ix ho ti tzab, ix ho ti munyal
rb124.001 ix ho ti tzab yal pentac, yal ix munach

Ix Hol Can Be
Roys/Bac/148: Ix Hol-can-be ("lady opening-at-the-four-roads" or "-crossroads"). Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz) (MS p. 19). Cf. Roys, Chilam balam of Chumayel, 103 and note; also Yum Hol-can-lub below.

Ix Hom ti Munyal
Roys/Bac/149: Ix Hom-ti-muyal ("she-who-sinks-into-the-cloud"). (x- chac anal kak) (MS p. 109).

Ix Hom ti Tzab
Roys/Bac/149: Ix Hom-ti-tzab ("she-who-sinks-into-the-rattles-constellation"). Cited in an incantation for certain ulcers (x- chac anal kak) (MS pp. 107, 109).

Ix homxan cam) xhomxan: oropendola, ave.

Ix houen abal crm) abal: 6: ciruela. zabac abal, ixnuc abal: ciruelas de las mejores. ixhouen abal, ixkan abal: ciruelas no tales.

Ix houen nel) spondias purpurea l. - anaca.: abal-ac, chac-abal, chiabal, ixhouen, kiiz, xhouen (ciruela campechana) -- com., med.
vns) Çiruelo o çiruela, generalm[en]te: abal. El árbol: u cheel abal. Çiruelos q[uan]do están muy peq[ue]ños, que aún no se an cuaxado: kizin oc yanhal. Çiruelos ya quajados [d]el ueso y a pique de saçonarse: çipp. Çiruelos amarillos, y el çiruelo: ix kan abal. Çiruelos que tiran algo a damasenos, y el árbol: çabac abal. Çiruelos largos y colorados: ix ho [u]en. Çiruelos otros, y su árbol: ix nuc abal. Çiruelas [así] tempranas: chuch ich yx nuc abal. Çiruelo: u cheel abal. Çiruelas pasas: kulim. Çiruelas de Onduras, amarillas: Çuli abal.

Ix hun al cħuplal crm) ah al: 1: la que tiene hijos, sea mujer o bestia. ix hun al cħuplal: mujer de solo un hijo. ix ox al cħuplal: la que tiene tres asi.

Ix hun pedz kin ebm) ix-hunpedzkin. heloderma horridum. lizards 3 or 4 inches long with horizontal bands, black, rose and ash-colored on the body.
vns) Basilisco: ix hun pedz kin. Esparçirse a su fuerza y ponçoña, como la del basilisco, y asirse a en todas las benas: bay bin xibebal u kinam ix hun pedz kin, ca u chuchub u beel nohol tulacal. vns) Bíuora, otra que mata en un día con sólo el tacto: ix hun pedz tin.

Ix hun pedz kin ak nel) tillandsia sp. (?) - brome.: humpedzkin, hunpedzkin, hunpedzkin-ak, ixhunpedzkin-ak -- med.

Ix hun pedz kin: lagartija, víbora pequeña que el picado dura un día. (sfm)

Ix hun pedz kin: es vna viuora que si toca con la grasa que tiene mata dentro de vn dia. ¶ Item: especie de gota que da en los muslos y en la cabeça y en otras partes del cuerpo y pocas vezes se quita. (mtm)

Ix Hun Acay Kik
Roys/Bac/149: Ix Hun-acay-kik (Ix Hun-hacay-kik) ("lady unique-slippery-blood"). Said to be in the heart of the sky. Cited in an incantation for a kanpedzkin (-wasp) at the head of a man (kanpedzkin tu pol uinic) (MS p. 134).

Ix Hun Acay Olom
Roys/Bac/149: Ix Hun-acay-olom ("lady unique-slippery-clotted-blood"). (kanpedzkin tu pol uinic) (MS p. 134).

Ix Hun Ahau
Roys/Bac/149: Ix Hun Ahau ("lady One Ahau"). Here obviously the wife and consort of Hun Ahau, the lord of Metnal. She would correspond to the Mexican Micteca-cihuatl, the consort of Mictlan-tecultli. Cited in an incantation for traveler-seizure (ah oc tancaz), where she is associated with "the opening in the earth"; also in others for seizures (tancaz), ulcers (x- chac anal kak), and a rattlesnake in the abdomen (ahaucan to nak uinic) (MS pp. 25, 30, 108, 125). Cf. Appendix A.

Ix Hun Dzalab Caan
Roys/Bac/149: Ix Hun-dzalab-caan ("lady unique-seal- [in the] sky"). We read of "three" or "many seals on the trunk of the ceiba," a sacred tree (Tizimin MS p. 19). Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure (hunpedzkin tancaz) (MS p. 83).

Ix Hun Dzalab Muyal
Roys/Bac/150: Ix Hun-dzalab-muyal ("lady unique-seal- [in the] cloud"). MS p. 83.

Ix Hun Dzit Balche
Roys/Bac/150: Ix Hun-dzit-balche ("lady unique-slender-balche-tree"). MS p. 174.

Ix Hun Itzamna
Roys/Bac/150: Ix Hun-itzamna ("lady unique-lizard-house"). Cited in an incantation for a fire (u thanil kak) (MS p. 150).

Ix Hun Lah Uooh
Roys/Bac/150: Ix Hun-lah-uoh ("lady unique-all-glyph"). (MS p. 83).

Ix Hun Lah Dzib
Roys/Bac/150: Ix Hun-lah-dzib ("lady all written," or "painted"). Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure (hunpedzkin tancaz) (MS p. 83).

Ix Hun Meklah
Roys/Bac/150: Ix Hun-meklah ("lady all-embracer"). Apparently associated with celestial phenomena. Cited in an incantation for asthma (u ziyan coc) (MS p. 69).

Ix Hun Petah Akab
Roys/Bac/150: Ix Hun-petah-akab ("lady unique-circular-darkness"). Possibly an improvised term for a rhetorical contrast to the preseding name. (MS p. 136).

Ix Hun Pudzub Kik
Roys/Bac/150: Ix Hun-pudzub-kik ("lady unique-needle-remover-of-blood"). Cited in incantations for seizure (u coil tancaz) and a rattlesnake in the abdomen (ahaucan tu nak uinic) (MS pp. 7, 124).

Ix Hun Petah Kin
Roys/Bac/150: Ix Hun-petah-kin ("lady unique-circular-sun"). Apparently a play on the syllables of the word hunpedzkin (a certain wasp). Cited in an incantation for hunpedzkin at a man's head (hunpedzkin tu pol uinic) (MS p. 136).

Ix Hun Pudzub Olom
Roys/Bac/150: Ix Hun-pudzub-olom ("lady unique-needle-remover-of-clotted-blood"). Cited for a seizure (u coil tancaz) (MS p. 7).

Ix Hun Tah Olom
Roys/Bac/151: Ix Hun-tah-olom ("lady unique-splotch-of-clotted-blood"). MS p. 135.

Ix Hun Tah Nok
Roys/Bac/151: Ix Hun-tah-nok. Nok means a worm or grub, as distinguished from an earthworm (MS p. 163).

Ix Hun Tah Acay Olom
Roys/Bac/151: Ix Hun-tah-acay-olom ("lady unique-splotch-of-clotted-blood"). Cf. Ix Hun-acay-kik. Cited in an incantation for a seizure (u coil tancaz) (MS p. 8). Here tah has been translated only from its contexts, such as blood and coloring matter. Tah is defined as "splinter," but I do not know that a splinter was used in connection with a blood sacrifice.

Ix Hun Tah Dzib
Roys/Bac/151: Ix Hun-tah-dzib ("lady unique-splotch-of-paint"?). Cited in an incantation for a worm in the tooth (x- nok ti co) (MS p. 163).

Ix Hun Tah Kik
Roys/Bac/151: Ix Hun-tah-kik ("lady unique-splotch-of-blood"?). Cited in an incantation for hunpedzkin at a man's head (hunpedzkin tu pol uinic) (MS p. 135).

Ix Hun Tipp Tzab
Roys/Bac/151: Ix Hun-tip-tzab (Ix Hun-tipp-tzab) ("lady unique-pulsating-rattles-constellation"). Cited in an incantation for fire (u thanil kak) MS p. 154). Associated with other celestial phenomena.

Ix Hun Tipplah Can
Roys/Bac/151: Ix Hun-tipplah-can ("lady unique-pulsating-sky"). Cited in an incantation for snake-pulsation-of-the abdomen (can tippte) (MS p. 116).

Ix Hun Tzelep Akab
Roys/Bac/151: Ix Hun-tzelep-akab ("lady unique-inclination-of-the-night"). Meaning two hours after midnight (ix hunpedzkin tancaz) (MS p. 83).

Ix Hun Tzelep Kin
Roys/Bac/151: Ix Hun-tzelep-kin ("lady unique-inclination-of-the-sun" or "-day"). Meaning two o'clock in the afternoon. Cited in an incantation for hunpedzkin-seizure (ix hunpedzkin tancaz) (MS p. 83).

Ix Hun Ye Ton
Roys/Bac/152: Ix Hun-ye-ton ("lady unique-point-of-the-genitals"). MS pp. 83, 102. It seems inconsistent to find such an expression as a feminine name, but the context refers to it as the name of the mother of a personified disease. This and the preceding expression seem to be associated with Hun Ahau, the ruler of the katun of that name; and that katun was indeed a bad one (Roys, "The Maya Katun Prophecies," 40, 51).
rb045.007 cħabech ix hun ye ta, ix hun ye ton
rb083.009 yal ix hun ye ta, ix hun ye ton
rb101.011 a nayintaho be chee ix hun ye ta, ix hun ye ton

Ix Hun Ye Ta
Roys/Bac/152: Ix Hun-ye-ta ("lady unique-point-of-the-flint-lancet"). Cited in incantations for hunpedzkin-seizure (ix hunpedzkin tancaz) and for eruptions and fevers (u pedzil kakoob, chacuil tancazoob) (MS pp. 83, 101). The mother of a personified disease.
rb045.007 cħabech ix hun ye ta, ix hun ye ton
rb083.009 yal ix hun ye ta, ix hun ye ton
rb101.011 a nayintaho be chee ix hun ye ta, ix hun ye ton

Ix Hun Zipit Muyal
Roys/Bac/151: Ix Hun-sipit-muyal ("lady unique-releaser-in-the-cloud"). Cited, MS pp. 64, 69, 118.

Ix Hun Zipit Caan
Roys/Bac/151: Ix Hun-sipit-can ("lady unique-releaser-" or "discharger-in-the-sky"). Cited in incantations for asthma (u ziyan coc) and snake-pulsation in the abdomen (can tippte) (MS pp. 64, 69, 118).

Ix hunpedzkin cam) xhumpedzkin: escorpion.

Ix hutul ek xiu ebm) ix-hutul-ek-xiu. described as having a narrow white leaf.

 

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Section I - pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Sections - A | B | C | CH | CHH | DZ | E | H | I | K | L | M | N | O | P | PP | T | TH | TZ | U | UA | X | Y | Z

Return to top of page