Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2001:
David Bolles
  Combined Dictionary–Concordance of the Yucatecan Mayan Language
Update posted 5-16-03

Cal — Calzah

Cal 1) db) neck, throat.
cam) baabcaltah: esgarrar, limpiar el pecho para aclarar la voz. cam) becħcal, becħcalath: v.a. llamar con la cabesa inclinada. cam) cii: gustoso, sabroso. unido a los pronombres tin, ta, tu y cal, sirve para demostrar alegria del mal ajeno. cam) citincal, ci tin koch: me alegro. cam) cal, calil: garganta. cam) culcal: serviz. cam) chuhcal: acedia, agrios del estomago. cam) hicħcal: ahorcar. cam) thical: asomar la cabeza, acechar. cam) yacalil: garrotillo, mal de garganta. cam) zippcal: garrotillo, esquinencia.
crm) yubacil cal: 3: encuentros del pecho del hombre o de animal. homtan: idem. crm) ya cal; dzon cal: 5,6,7,8,11: papera en la garganta, esquinencia, garrotillo, mal de la garganta, difteria.
ems) acedia: chu cal. ems) agujereado: cal-ac cal. ems) ahorcar: hich cal, bidz cal. ems) boca de pozo: cal. ems) cuello: cal. ems) discutir con gritos: cal-ac cal. ems) esofago: cħuh-cal. ems) garganta: cal. ems) ganglio en la garganta: cħuc cal, ppac. ems) gorgojo: uol ol cal. ems) muñeca de mano: cal mocħ. ems) pescar: ludz, cul-cal. ems) palabar: cħuh-cal. ems) traer por fuerza: chaach-cal. ems) voz: cħeh, cal. ems) vengarse riñendo: poc cal.
mtm) mataach uacunic in cal ti than: no suelo reñir mucho o enojarme. mtm) accunah cal ti than: reñir mucho. mtm) acaan u cal ti than: rineme mucho enojado. mtm) actal cal ti than: enojarse mucho riñendo.
mtm) ah cal uac: solicitador de qualquier cosa. mtm) ah cal pach: adultero. mtm) ah cal uac: sobre estante en alguna obra, que da priesa a la gente. mtm) ah cal chac: importuno en preguntar, e inquirir, o en pedir lo que le deben. hach ah cal chac uinicech. mtm) ah cool cal: gargajoso. mtm) ah noh cal: cantor, entonado en el canto. mtm) ah ppu cal: mozo que muda la voz. mtm) ah tal cal: descarado, medico o medica que quiebra las agallas de la garganta. mtm) ah dzic cal: cantor desentonado. mtm) babacnac u cal tzimin: recia voz tiene el caballo. babacnac u hokol haa tu hol pila: gran golpe de agua sale por el agujero dela pila. mtm) bac cal: enfermedad de garganta peligrosa que se hincha el gallillo.
Roys/Bac/123: Max-cal ("monkey-throat"). A herb said to resemble the maguey (Standl.). Since the maxcal is associated with the acantun and with a mention of splotches of blood, it is suggested that its spines were employed to make blood sacrifices. The max-cal is cited in incantations for a certain seizure and for asthma (MS pp. 5, 8, 47, 64, 68).
vns) Abrirse la gana de el comer al q[ue] la tiene perdida: hechahal cal, holool cal. vns) Aclarar la boz, cantando o ablando: han cal .t. Aclara tu boz: hancalte a kay. vns) [Açedía] de estómago: chuh cal, chuh cal tzem. vns) Aflojar lo atado: chool. ah ob. Aflo[j]a[d]le el atadero del pescuezo: choolex u tabil u cal. vns) Agallas del hombre, o de qualquier animal: bul cal, bul luth; u bul cah uinic. vns) Ahogar con la mano apretando la garganta: yadz cal, bidz cal. vns) Ahorcarse: tab cal. Ahorcóse: u tabah u cal. Di[je] q[ue] me abía de ahorcar: ualah in tab in cal. Ahorcado así: taban cal. vns) Ahorcar a otro, como hace el berdugo: hicħ cal. Disque ahorcó: u hicħah bin u cal u yum. vns) Alçada tener la cabeça: tich cab u cal. tich cabal u cal ulum. vns) Alegre y muy contento en demasía: dzunun, dzunun cal. vns) Apesgar apretanto para abajo: pedz. ah eb. Apesgóme así la garganta, apretómela: u pedzah in cal. Apretada cosa así: pedzaan. vns) Apretarse la garganta o pecho por otro acçidente: naathal tzem. vns) Apretar la garganta como ahogando: bidz cal, yadz cal. No aprietes así la garganta al muchacho: ma a bidzic u cal paal. vns) Arcadas dar y bomitar: toc yah cal, toc cal, totocancil. vns) Arrancar tirando con la mano, como pescueço de gallina: dzoc pay .t. Arancale el pescueso a la gallina: dzoc u cal ulum. vns) Asechar asomando la cabeça: thij cal, thij thical. No estés asechando asi: baci a thijcun a cal. vns) Atrabesar paño en el cuello: lech cal .t. vns) Atrabesarse el bocado: kaalal hanal ti cal. Atrabesada así: kaalan hanal ti cal. vns) Bolber el rrostro a un lado, torçiendo la cabeca: kuy cal. No buelbas el rrostro así a tu muger: ma a kuycaltic a cħuplil. vns) Boz o grito, sonido de cualquier animal: auat. vns) Boz, buena o mala, q[ue] uno tiene: cal. Buena boz tiene Juan: utz u cal Ju[an]. Boz delgada: beuech cal. Y, mui delgada: dzijlac auat. vns) Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal, cħeeh auat, caanal cal. vns) Boz con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. vns) Cauestro: u tab u cal tzimin, u çumil u tab u cal tzimin. vns) Canal que se señala en el celebro: dzam cal. vns) Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y canto así: bekech cal. vns) Cargarse algo en la cabe[ç]a: koch hol, koch pol .t. vns) Cargarse algo en ombros: koch cal, tul koch .t. vns) Cargo [así] hacer a alguno: kochbeçah. Desto me açe cargo P[edr]o: lay licil u kochb[e]çicen P[edr]o la. Desto les açe cargo: lay licil u kochbeçabalob lae. vns) Cargo que uno tiene a otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. No tengo cargo: manaan in koch, manan in [c]ab tech. vns) Carraspera y começón tener en la garganta: [ç]ak [cal, çakhal cal, çaçakhal cal]. Tengo ga[rr]aspera: [ç]aken. vns) Collar de mugeres: hepp cal. De oro: kankan takin u hepp cal. vns) Collera hechar de bejucos o de maderos: cop chetah cal. Collera echar así: cop che ti cal. Echar[e]des colleras: cop chetex u calob, copex che tu calob. vns) Collar o cuello de vestido: u calil nok. vns) Cuello del hom[br]e o de qualquier animal: [cal]. De cánt[a]ro: u cal ppul. Cuello de camisa o jubón: u cal u camisa, jubón. [Forro del cuello de la camisa]: u taz calil camisa.
vns) Çeñida cosa de garganta o cuello: [b]i[dz]an u cal, [b]ithan u cal. vns) Çerbiz: u cul cal, u chuch cal [.l. u] pach cal. vns) Çintura del cuello del frasco o cántaro: [b]ithil u ca[l] ch[ij] ppuul.
c516 bin u ppatab u luch tumen tu cal ya, tu cal numya,
      ti hidzil katun
d015 xotom u cal yaxal chuen
d137 ppencech cal pach uchomi
d214 ti u hoyabal u cali ah ox kin tepali, ah ox kin dzami
d374 bin ix thilac u caloob yahaulil cabi
d404 xotom u cal u halach uinicil cahi
e254 ti u yuchul hicħ cali tu nucil uinicoob
e706 xotic u caloob tumen u keban thanaloob
h103 ca dzibtabi uooh yalan u cal
i134 hicħom u caloob, xotom u ni yakoob, colom u uichoob
i396 he ix u ix lucum can lic u katice, lay u cal ah tzoe
i519 hun cot ti ix bin xotoc u cali, bin ix ukuc
      u kikel xan
i568 tu manel tu uol u cal uinic, tu hokol tu chune
i604 heklay u ni cob utial u mac u uol u cal mitnale
j037 yetel ti cal maben
j111 ah calam chuch, ah cal pach
j315 bin uluc tu cal ya
j414 kuy u cal, mudz u uich, pudz u chi
      ti yahaulil caboob yume
k229 dza a malob bocħ, dza u kexiloob a ix cichpam cal
mr005.003 utz ix hucħbil ca holabac u cal uinic yanil coc
mr305.012 ma kabet u hoyabal u cali, bin cici xenac
mr389.008 yetel u taanil huh kankan yalan u cale
rb073.007 ti bin tu cħaah u holol u cali
rb080.001 ti xoti u cali

Cal 2) db) tu cal: because of.
cam) tu cal: por causa. cimil in caah tu cal uiih: me muero por causa del hambre.
vns) Ahogarse de sed: cimil tucal ukah .l. kozma cal tumen ukah. vns) Atereçerse de frío: cimil tu cal ceel. Aterido de frío: cimen tu cal ceel.

Cal 3) mtm) bahun cal: quanto, o que tanto es esso de que se kata, que no es nada. bahun in cal tin hunali: que puedo? que valgo yo solo? esto es, nada puedo. bahun a cal ta hunali? que tanto puedes tu solo? esto es, nada puedes. bahun u cal u yail a uoc lic a ualic ten loe? quanto es essa llaga de tu pie que me dizes? anda que no es nada. bahunx v cal /o/ v calob ca zijlex ti yaab a cahalex. que nonada de limosna es la que aveis dado, siendo vuestro pueblo grande. Heuac babahunx v cala ichil u yaabal vinicob lae? sed quid inter tantos.

Cal 4) other uses:
crm) yaaxhulenhil, yaaxcalenhil: 2,5: verdequear. yaxcunbil: 8: que ha sido hecho verde. yaaxcuntah: 8: hacer verde. yaaxcuntahaan: 8: pp.
ems) forzar: chaach-cal.
ems) fuerza: cel, muk, than, cal, kin-am.
mtm) ah canan calob: los principales del pueblo.
vns) Almena del edifiçio: u ppich cal, u ppich nocac.
vns) Caer en pecado como de luxuria: peedzel cal tumen keban. Cayó así en pecado sin pensar: peedzi u cal tumen keban.
vns) Casa de piedra: nocac cal, otochbil cal, noc[a]c pak.
vns) Cornudo: ah xulub. El que tiene cuernos en la cabeça, y cornudo hom[br]e: cal pa[c]han, paka[l]nen ti tzuc.
vns) Cuernos poner el casado ad invicen: cal pach, c[ħ]ijc xulub.

Cal 5) db) verb root: to get drunk. Transitive: calbezic, calbezah, calbezmah, calbeze / calcunzic, calcunzah, calcunzmah, calcunze. Intransitive: caltal / calhal / calchahal, calchahi / calhi, calchahaan / calaan, calchahac.

Cal, bebech vns) Boz o grito, sonido de cualquier animal: auat. vns) Boz, buena o mala, q[ue] uno tiene: cal. Buena boz tiene Juan: utz u cal Ju[an]. Boz delgada: beuech cal. Y, mui delgada: dzijlac auat. vns) Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal, cħeeh auat, caanal cal. vns) Boz con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol.

Cal, bekech vns) Boz o grito, sonido de cualquier animal: auat. vns) Boz, buena o mala, q[ue] uno tiene: cal. Buena boz tiene Juan: utz u cal Ju[an]. Boz delgada: beuech cal. Y, mui delgada: dzijlac auat. vns) Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal, cħeeh auat, caanal cal. vns) Boz con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol. vns) Cantar delgado o tiple o falsete, como mugeres, y canto así: bekech cal.

Cal, bidzaan vns) Çeñida cosa de garganta o cuello: [b]i[dz]an u cal, [b]ithan u cal.

Cal, bithaan vns) Çeñida cosa de garganta o cuello: [b]i[dz]an u cal, [b]ithan u cal.

Cal, caanal vns) Boz o grito, sonido de cualquier animal: auat. vns) Boz, buena o mala, q[ue] uno tiene: cal. Buena boz tiene Juan: utz u cal Ju[an]. Boz delgada: beuech cal. Y, mui delgada: dzijlac auat. vns) Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal, cħeeh auat, caanal cal. vns) Boz con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol.

Cal cal db) see calal cal.
vns) Barajas, o riñas de palabras: cale cal, calal cal, cal cal, keytanba.

Cal, calal db) see calac cal, calal cal. vns) Barajas, o riñas de palabras: cale cal, calal cal, cal cal, keytanba. vns) Conpetir y porfiar: thanal than, calal cal. vns) Contender, porfiar: thanal than, cala[l] cal.

Cal canal vns) Cansarse: canal, canhal. Cansç[n]dome boy: canan in cah. Estoylo: caananen. Cansado estar así: canan. Cansar a otro: cançah. Cansarse demasiado, no poder ir atrás ni adelante: cal canal. Heme cansado así: u cahen canal.

Cal chac mtm) ah cal chac: importuno en preguntar, e inquirir, o en pedir lo que le deben. hach ah cal chac uinicech.
vns) Buscar comoquiera: xache .t., chacte .t. .l. checte. Buscada cosa: xachean. vns) Buscar a la rredonda: çut xache .t. P[a]s[iv]o: çut xachetabal. vns) Buscar la ca[z]a o ojearla así: cħa pach. Anda[n] buscando los benados: c[ħ]a u cahob tu pach ceh. vns) Buscar por los montes yguanas: haban huh. Fueron lejos a buscar yguanas: binob ti haban huh nachil. Buscad[a iguana] así: haban huh. vns) Buscar a tiento con los pies: xaxah chek, xaxah chektic. vns) Buscar de noche, a ob[s]curas, la cama de la muger con mal intento: xaxah cħoo. vns) Buscar entre muchas cosas: u uecche .t. uecchete. vns) Buscar por el rrastro: thul .t. .l. thuthul chuc, thul oc .t. vns) Buscar por el olor o rastro, así como hace el perro: cħacħa boc, boc nij. vns) Buscar, siguiendo: tzaclah. le, tzacal pach. A ti bengo a buscar: tech in tzacal. vns) Buscar la bida o de comer: tzacal hanal, xache cuxtal. Buscar gallinas o maíz a comprar: xache man. xache man ulum in cah. Buscar algo, aciendo inquisición: xache be. Buscaron así la bida: xache be u cebahob ten. vns) Buscabidas, que anda buscando: ah cal chac, cal chac. vns) Buscar cosas que se allan acaso: caxan .t. Bengo de buscar nales: talen in caxante in nal. vns) Buscar la bida y de comer, alquilándose: xache con muk. vns) Buscar de comer, yendo por las casas al tiempo de comer y puniendose delante de los que comen para que lo combiden: hoc[ħ]ob .t. Por bentura, tengo de ir a buscar de comer assí?: bin ua xicen in hocħobte hanal? cox ti hocħob tu pach batab. vns) Buscar uno su daño o perdición: nudz kakil, hoc[ħ] ppentacil. Nosotros emos buscado nuestro daño: ca nudz ca kakil,: ca hoc[ħ] ix ca ppentacil.

Cal, cħeeh vns) Boz o grito, sonido de cualquier animal: auat. vns) Boz, buena o mala, q[ue] uno tiene: cal. Buena boz tiene Juan: utz u cal Ju[an]. Boz delgada: beuech cal. Y, mui delgada: dzijlac auat. vns) Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal, cħeeh auat, caanal cal. vns) Boz con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol.

Cal cħen vns) A ueces las paredas oien: mak tan maanan u caal chen.

Cal, chuch vns) Çerbiz: u cul cal, u chuch cal [.l. u] pach cal.

Cal, copchetic vns) Collera hechar de bejucos o de maderos: cop chetah cal. Collera echar así: cop che ti cal. Echar[e]des colleras: cop chetex u calob, copex che tu calob.

Cal, cul vns) Çerbiz: u cul cal, u chuch cal [.l. u] pach cal.

Cal cuy db) u cal cuy: metatarsus, from cal = neck and cuy = ankle. See cuy = ankle.
cam) calcuy: garganta del pie.
mr001.004 lic u chupil u cal u cuy uinic tumen
      ua ix u pol u pix ua u kab xan

-cal db) a general form transitive verb suffix particular to the act of marriage. atancal = to marry for the male, from atan = wife and -cal. ichamcal = to marry for the woman, from icham = husband and -cal.
cam) atancal: casarse el varon. cam) ichamcal: casarse la mujer. cam) yax-atancal: casarse la primera vez el varon. cam) yax ichamcal: casarse la mujer en primeras nupcias.

Cal db) in deity names:
Roys/Bac/144: Ix Bolon-sut-ni-cal ("lady many-neck-turns"). Possibly a plant name. Cited in an incantation for a rattlesnake in the abdomen (ahau can tu nak uinic) (MS p. 124).
rb124.008 u lubul bin yicnal ix bolon zut ni cal
rb125.009 kaxic u cool cħab zut ni cal

Cal db) in plant names:
Roys/Bac/123: Max-cal ("monkey-throat"). A herb said to resemble the maguey (Standl.). Since the maxcal is associated with the acantun and with a mention of splotches of blood, it is suggested that its spines were employed to make blood sacrifices. The max-cal is cited in incantations for a certain seizure and for asthma (MS pp. 5, 8, 47, 64, 68).
rb005.001 can ci tu pach acantun, can ci tu pach maxcal zihech
vb005.001 can ci tu pache can ci tu pach che maxcal zihech
rb008.006 tu ledzah ix kik ti maxcal xan
rb008.007 tu ledzah ix kik ti acantun
rb047.003 can tah kik, can tah olom tu pach acantun,
      tu pach maxcal
rb064.005 can kin bin cu lothic u dzulbal
rb064.006 can kin bin cu lothic maxcal
rb064.007 can kin ix bin cu lothic yacantun
rb068.003 cu nuc thani tu pach yacantun,
      tu pach u maxcalil tu hol yacantuni

Cal, dzam vns) Canal que se señala en el celebro: dzam cal.

Cal ha vns) Aguado cauallo o calmado: cal haail tzimin.

Cal hail tzimin vns) Aguado cauallo o calmado: cal haail tzimin.

Cal, hepp vns) Collar de mugeres: hepp cal. De oro: kankan takin u hepp cal.

Cal kab db) u cal kab: wrist, from cal = neck and kab = hand, arm.
cam) calkab: muñeca de la mano.
mtm) bayel: parte del cuerpo del hombre y de qualquier otro animal, y casi siempre es interrogante, como: a bayel, a bayelx ya, bayel a yail, ta bayel yan a yah: en que parte te duele? in cucutil ya. dueleme el cuerpo. u bayel a cucutil ya? en que parte del cuerpo. in kab ya: dueleme el brazo. a bayel a kab ya: en que parte del brazo? u cal in kab ya: dueleme la muñeca. bayel u yail: en que parte te duele. a bayel u talah: en que parte te toco? u bayel a talah: en que parte le tocaste? u bayel paal bin in hadzab: en que parte tengo de azotar al muchacho.

Cal kay vns) Acordar las boces de los que cantan: lahcetcunah .l. huncetcunah u kal kay.

Cal kin vns) Asolearse y pasarle el sol a alguno: cal kin. Heme asoleado: tu calhen kin. vns) Calmarse con [sombrero o toca] el rreçio sol: bocħol kin okol, tzayal kin okol. vns) Calmado así: cal kin, cal kinil, u [e]dzmal kin, u macħmal kin.

Cal kinil vns) Calmarse con [sombrero o toca] el rreçio sol: bocħol kin okol, tzayal kin okol. vns) Calmado así: cal kin, cal kinil, u [e]dzmal kin, u macħmal kin.

Cal, koch vns) Cargarse algo en la cabe[ç]a: koch hol, koch pol .t. vns) Cargarse algo en ombros: koch cal, tul koch .t. vns) Cargo [así] hacer a alguno: kochbeçah. Desto me açe cargo P[edr]o: lay licil u kochb[e]çicen P[edr]o la. Desto les açe cargo: lay licil u kochbeçabalob lae. vns) Cargo que uno tiene a otro, por deuda o por lo aber ofendido: koch cab. No tengo cargo: manaan in koch, manan in [c]ab tech.

Cal, kuy vns) Bolber el rrostro a un lado, torçiendo la cabeca: kuy cal. No buelbas el rrostro así a tu muger: ma a kuycaltic a cħuplil.

Cal mocħ db) u cal mocħ: wrist, from cal = neck and mocħ = claw.
ems) muñeca de mano: cal mocħ.

Cal, nocac vns) Casa de piedra: nocac cal, otochbil cal, noc[a]c pak.

Cal nok vns) Collar o cuello de vestido: u calil nok.

Cal numya
c516 bin u ppatab u luch tumen tu cal ya, tu cal numya,
      ti hidzil katun
e076 cħaabaex a manzeex u cuch numya, u katunil cal ya,
      cal numya

Cal, otochbil vns) Casa de piedra: nocac cal, otochbil cal, noc[a]c pak.

Cal pach db) adulerty. Ah cal pach: adulterer.
mtm) ah cal pach: adultero.
vns) Adulterar y adulterio: cal pach [.t.], cal pach keban. vns) Adúltero o adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. vns) Adulterar la casada por aber hijos, porque no los tiene de su marido: maat pixan. vns) Afrentar en ausencia: cal pach than. vns) Cornudo: ah xulub. El que tiene cuernos en la cabeça, y cornudo hom[br]e: cal pa[c]han, paka[l]nen ti tzuc. vns) Cuernos poner el casado ad invicen: cal pach, c[ħ]ijc xulub.
d069 ti yan banban cal pach
d137 ppencech cal pach uchomi
j111 ah calam chuch, ah cal pach

Cal pach keban vns) Adulterar y adulterio: cal pach [.t.], cal pach keban. vns) Adúltero o adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. vns) Adulterar la casada por aber hijos, porque no los tiene de su marido: maat pixan.

Cal, pach vns) Çerbiz: u cul cal, u chuch cal [.l. u] pach cal.

Cal patan
e138 ti tali alan idzinil ichil u cal tza, u cal patan

Cal, pedz vns) Caer en pecado como de luxuria: peedzel cal tumen keban. Cayó así en pecado sin pensar: peedzi u cal tumen keban.

Cal, tab vns) [Cord]on de cuello de camisa: u tab u cal camisa. vns) Cauestro: u tab u cal tzimin, u çumil u tab u cal tzimin.

Cal tza
e138 ti tali alan idzinil ichil u cal tza, u cal patan

Cal uah
a164 oc; ix kili u cħicħil, ah cal uah, ma cux ol,
      ma naat

Cal, utz vns) Boz o grito, sonido de cualquier animal: auat. vns) Boz, buena o mala, q[ue] uno tiene: cal. Buena boz tiene Juan: utz u cal Ju[an]. Boz delgada: beuech cal. Y, mui delgada: dzijlac auat. vns) Boz rreçia y penetratiba: cħeeh cal, cħeeh auat, caanal cal. vns) Boz con jemido y lloro, y boçear así: tah auat okol.

Cal ya mtm) cal ya: dolorido, y triste de dolor.
c516 bin u ppatab u luch tumen tu cal ya, tu cal numya,
      ti hidzil katun
e076 cħaabaex a manzeex u cuch numya, u katunil cal ya,
      cal numya
j315 bin uluc tu cal ya

Cal, zak vns) Carraspera y começón tener en la garganta: [ç]ak [cal, çakhal cal, çaçakhal cal]. Tengo ga[rr]aspera: [ç]aken.

Cal (o) xil camisa: cuello de camisa. (sfm)

Cal (u-) mazcab: argolla. (sfm)

Cal (u-); payan u than; bekech u than: habla delgada (como de mujer). (sfm)

Cal (u—) camisa; xil u cal nok: lechuguilla de camisa. (sfm)

Cal (u—) camisa; u lol: polaina. (sfm)

Cal alcabil: el muy fatigado por auer corrido. (mtm)

Cal ceclen; kaamil; cimen tu cal ceel: muerto de frio. (sfm)

Cal ceel: muy muerto de frio. ¶ Item: pasmo de frio. ¶ v calhen /o/ v calmen ceel: pasmeme. (mtm)

Cal chac.t.: dar bozes a la gente y tener cuidado della. (mtm)

Cal chac.t.: inquirir vidas ajenas. ¶ ma a cal chactic u cuxtal: no inquieras su vida. (sfm)

Cal chac: importuno en preguntar. (mtm)

Cal chacau; cal chacauil:} el que esta muy calaroso. (mtm)

Cal chacil: obligacion o deuda que vno tiene a otro. ¶ bal a cal chacil ten: que obligacion o deuda me tienes tu. Es modo de rendir las gracias. (mtm)

Cal çiz: pasmar el frio. (mtm)

Cal haa: mojarse vno mucho; passarle el agua que llouer sobre el. ¶ tu cal haaen /o/ tu calen haa /o/ v calmen haa /o/ v calhen haa: mucho me he mojado; pasadome ha el agua. (mtm)

Cal haahal; cal kilcab haa: aguarse el cabello, calmarse. (sfm)

Cal haail tzimin: cauallo aguado o calmado. ¶ cal haailhal. (mtm)

Cal haail: el assi mojado. (mtm)

Cal ik: pasmo. ¶ cal ikil: pasmado. (mtm)

Cal kab: muñeca (del brazo). (sfm)

Cal kaknab: puerto de mar. (mtm)

Cal kilcab haa; cal haahal: aguarse el cabello, calmarse. (sfm)

Cal kilcab; cal kilcabil:} muy caloroso. (mtm)

Cal kin: encalmamiento (de sol). (sfm)

Cal kin: encalmamiento con sol. (mtm)

Cal kinahal (?): encalmarse el sol. (sfm)

Cal man cal: cosa muy agujereada. (mtm)

Cal mocħ: la muñeca de la mano. (mtm)

Cal /o/ cala: cierto encareçimiento. ¶ bahunx v cala cici olal licil a yacunicex yokol cabe: quanto es el contento que amais en este mundo? no es nada. ¶ bahunx v cala a çijl: que miseria es essa que ofreces, ettz. (mtm)

Cal pach than.t.; cal pach can.t.: afrentar en ausencia y leuantar testimonio falso. ¶ v cal pach thantahen Juan /o/ v cal pachtah in than: afrentome Juan. (mtm)

Cal pach thantabal: el passiuo. (mtm)

Cal pach.t.: adulterar y adulterio. (mtm)

Cal pachan: cornudo en denuesto. (mtm)

Cal vijh; cal vijhil:} hambriento; muerto de hambre. (mtm)

Cal vkah: muy sediento. (mtm)

Cal ya: cosa llagada de dolor. ¶ cal yail in puczikal tumen cimic in yum: esta llagado mi corazón con dolor por la muerte de mi padre. ¶ calmanac in hool tumen kuxucil: duéleme mucho la cabeza. (sfm)

Cal ya: dolorido y triste de dolor. (mtm)

Cal: boca de pozo o horno o puerta de casa, de çonot, herida. (mtm)

Cal: con este verbo cah significa casi lo mismo. ¶ cal v cah vijh licil in benel: por el rigor de la hambre y çu fuerça me voy, ettz. (mtm)

Cal: cosa abierta y desenbaraçada. (mtm)

Cal: empalagar, emborrachar la fruta. ¶ u calahen cħahuc: emborrachóme la fruta. ¶ u calahen a bal: emborrachóme las ciruelas. (sfm)

Cal: fuerça y poder para hazer algo. ¶ bahunx a cal ta hunali: que puedes tu solo en esto? que fuerça y poder es el tuyo? esto es poco o ninguno. ¶ cimil in cah tu cal vijh, vkeh, ceel, numya, ettz: voyme muriendo con el rigor o fuerça de la hambre, sed, frio, y trabajos. ¶ v calen v hadz batab ca binen: por el rigor con que me açoto el caçique me fuy. (mtm)

Cal: garganta o cuello del hombre y qualquier animal o el pescueço y tambien del candelero o cosas tales. (mtm)

Cal: garganta o cuello. ¶ De aqui sale v cal camissa; v cal jubon; v calil nok paño: cuello de lienço de castilla. (mtm)

Cal: la boz que vno tiene. ¶ bekech v cal Juan: tiene bos delgada. ¶ coch v cal: tiene boz gruessa. ¶ cħeh v cal: tiene boz rezia y sonora. ¶ vtz v cal: buena boz tiene. ¶ v cal hom: son o boz de trompeta. (mtm)

Cal: para contar agujeros, y agujero. ¶ ca cal uol in uay: dos agujeros tiene mi celda. ¶ calcal u uol: tiene muchos agujeros. (sfm)

Cal: voz que forma el animal. (sfm)

Cal; kinam: rezura o fuerza de algo. ¶ cal ceelen: estoy muerto de frio. ¶ cal u cah in numya ca hulen uaye: por la mucha miseria a que pasaría, vine aquí. ¶ cal u cah a mak olalex mabal yanteex: por vuestra pereza estais pobres, que no teneis nada. (sfm)

Cal; koch; zahomal: garganta, garguero, cuello. ¶ u cal kab: muñeca (del brazo). ¶ u koch oc (o) u cal cuy: garganta del pié. ¶ u cal camisa: el cabezón de la camisa. (sfm)

Cala mtm) bahun cal: quanto, o que tanto es esso de que se kata, que no es nada. bahun in cal tin hunali: que puedo? que valgo yo solo? esto es, nada puedo. bahun a cal ta hunali? que tanto puedes tu solo? esto es, nada puedes. bahun u cal u yail a uoc lic a ualic ten loe? quanto es essa llaga de tu pie que me dizes? anda que no es nada. bahunx v cal /o/ v calob ca zijlex ti yaab a cahalex. que nonada de limosna es la que aveis dado, siendo vuestro pueblo grande. Heuac babahunx v cala ichil u yaabal vinicob lae? sed quid inter tantos.

Cala cal: cosa muy agujereada como ropa, seto. ¶ De aqui sale cala cal che: reja de palo y hazerla. (mtm)

Cala cal: porfiar dando vozes. ¶ chanex ti cala cal: no porfies aßi. (mtm)

Cala calcunah: agujerear haziendo muchos agujeros. (mtm)

Calaan 1) db) thrid form intransitive of cal = to get drunk. See also calan.
ems) boracho: ah chi, cal-an.
vns) Asomado del bino, medio borracho: kaz calan, kakaz calan. vns) Borachera o borachez: calhal, ah cijl, calanil, çacach calhal. vns) Boracho asomado: açab calan, azmen calan, memel calan.
a157 lamat; ah calaan, ah cutzal pek u mut,
      balam u pol, pek u yit,
f351 calaan u mut, zatal u naat yicnal u yum, yicnal u na

Calaan 2) db) verb root: to take care of. Transitive: calaantic, calaantah, calaantmah, calaante. See also canan = to take care of.
rj034 cichpam calaan caboob cichcelem yum
rp113 calaan yumeex ti noh lakin ti chikin ti nohol
      ti xaman
rt060 tu calaan toon chikin ik

Calaanil vns) Borachera o borachez: calhal, ah cijl, calanil, çacach calhal. vns) Boracho asomado: açab calan, azmen calan, memel calan.

Calaantic db) general form transitive of calaan = to take care of.
rj062 ti macalmac u calaanticoob chikin,
      ti u calaanticoob xaman
rj063 ti u calaanticoob nohol, ti u calaanticoob lakin
rt026 bey xan tu calaantic xan ti can titzil cruz
      tu tan balcah

Calab db) infinite, a great number, from calab = 160,000. See also calam.
cam) calab: infinitamente, muchas veces. cam) calab: numeral. ciento sesenta mil. cam) huncalab: ciento sesenta mil. cam) uac: sies. uac calab catac cakal pic: un millon.
Roys/Bac/157: Oxlahun-calab ("13x160,000"). Cited in an incantation for kanpedzkin-wasp-seizure (kanpedzkin tancaz) (MS p. 59).
rb059.011 lay bin uch cu uenel oxlahun calab

Calac cal db) see also calal cal.
ems) agujereado: cal-ac cal. ems) discutir con gritos: cal-ac cal.
vns) Arguir disputando, y argumento así: thanal than, calacal. vns) Barajas, o riñas de palabras: cale cal, calal cal, cal cal, keytanba. vns) Conpetir y porfiar: thanal than, calal cal. vns) Contender, porfiar: thanal than, cala[l] cal.

Calac ems) mientras: calac.

Calac: mientras /o/ entretanto. ¶ hanal in cah; xen calac ti yotoch ku: estoy comiendo; ve entretanto a la yglesia. (mtm)

Calac; u than; tamuk; calcil: mientras, entretanto. (sfm)

Calac; xen calic; calicil; calic: entretanto. (sfm)

Calacal che vns) Agujerear con palo, haçiendo muchos agujeros: cacal che. Agujerear pared así: cacal lom.

Calacal lom vns) Agujerear con palo, haçiendo muchos agujeros: cacal che. Agujerear pared así: cacal lom.

Calacal vns) Arguir disputando, y argumento así: thanal than, calacal. vns) Barajas, o riñas de palabras: cale cal, calal cal, cal cal, keytanba. vns) Conpetir y porfiar: thanal than, calal cal. vns) Contender, porfiar: thanal than, cala[l] cal.

Calacal; thanal than; ppitlim than; buhul buh: reñir, porfiar, arguir. ¶ chanex ti calacal: no porfiéis. (sfm)

Calacalchetic vns) Agujerear con palo, haçiendo muchos agujeros: cacal che. Agujerear pared así: cacal lom.

Calacallomtic vns) Agujerear con palo, haçiendo muchos agujeros: cacal che. Agujerear pared así: cacal lom.

Calacil: lo mismo que calac. (mtm)

Calacnac hol vns) Asombrarse o espantarse, q[uan]do a uno se le espeluçan los cabellos: calacnac hol.

Calacnac: subir o penetrar la ponçoña o fuerça del vino o el dolor de algo que assi cunde en el cuerpo. ¶ De aqui: calacnac in cucutil: dueleme todo el cuerpo que parece estoy molido. ¶ calacnac in cucutil tumen vijh: dueleme la barriga de hambre, ettz. (mtm)

Calacnac; nakacnac; u benel kinam: subir el dolor. (sfm)

Calahup: agua, viento o nuues que vienen de todas partes. (mtm)

Calak db) pair, from ca = two and lak = companion, other. See also calot.
rr090 oxtez cu lubul in than ti x- calak kop
t 045.033 otzilhom lay ix hek ci u pectzil chibci calakob

Calak Cħeen db) lit.: paired wells: a two holed dzonot located between Dzitya and the hacienda San Antonio.

Calak Kop db) X-Calak Kop: lit. paired ravines: a small town app. 5 km. east of Chi Cħeen Itza.
rr090 oxtez cu lubul in than ti x- calak kop

Calak kuch: hilo doblado. (mtm)

Calak Mul db) lit. paired hills: an important archaeological site in the southeastern part of the state of Campeche.

Calal cal vns) Arguir disputando, y argumento así: thanal than, calacal. vns) Barajas, o riñas de palabras: cale cal, calal cal, cal cal, keytanba. vns) Conpetir y porfiar: thanal than, calal cal. vns) Contender, porfiar: thanal than, cala[l] cal.

Calal cal: lo mismo que cala cal. (mtm)

Calal mazcab; mazcab: cárcel. (sfm)

Calal: el acento en la vltima; boca de poço o puerta de casa o cosa agujereada. (mtm)

Calam 1) db) very, extremely.
cam) calam: muy, mucho, como, calam cħuhuc, calam cħoch: muy dulce, muy salado.
ems) demasiado: ban-ban, calam, num. ems) muy: kul, hach, calam, zen-pech. ems) mucho: tepal, num, hach, ban-ban, calam, yab, yan-yam, zen-pech.

Calam 2) ebm) calam. A snake sometimes 3 feet long with black and dark yellow rings on its back. Its bite is dangerous.
Roys/Bac/130: Calam. Described as a snake a meter or more in length, colored black and yellow, with redish and dark rings. Its bite is dangerous (Pacheco Cruz, Diccionario de la fauna yucateca, 43-44; Pérez Dict.). It is cited in incantations for a sore leg, seizure, ulcers, snake-pulsation (MS pp. 86, 92, 110, 118). It is also part of the proper name Ah Uuc-calam. Cf. Glossary of Proper Names.
Roys/Bac/160: Ah Uuc-calam ("lord seven-calam-snake"). The word calam is defined as "excessive." Ah Uuc-calam is cited in an incantation for ulcers (x- chac anal kak) (MS p. 110). Cf. calam, Glossary of Fauna Names.
rb085.004 ci bin yalabal ix hun pedz kin can,
      ix hun pedz kin calam,
rb086.008 lay u cuch chac calam, zac calam, ek calam,
      kan calam
rb092.010 chac hulub ti calam, zac hulub ti calam
rb110.006 ti el bin ah uuc calam
rb117.007 kan cħaah kik kech bacin, kokob kik kech bacin,
      calam kik kech bacin

Calam chuch db) ah calam chuch: he who sucks too much, from ah = he, calam = extremely, and chuch = to suck.
j111 ah calam chuch, ah cal pach

Calam db) verb root: to ask or demand through litigation. See also calan. Transitive: calamzic, calamzah, calamzmah, calamze.
f435 calam koh che ah cup chan tokil
j111 ah calam chuch, ah cal pach

Calam cat: tinaja. (mtm)

Calam cat; cab; cat: tinaja o vasija de barro. (sfm)

Calam tooc: quemar mal. (sfm)

Calamcat cam) calamcat: tinaja.

Calamzah db) second form transitive of calam = to ask or demand through litigation.
cam) calamzah: pedirlo por pleito.

Calan db) drunk. See calaan.
ems) boracho: ah chi, cal-an.
mtm) Calan: borracho. ¶ calanil: borrachez.
sfm) Calan; ah ci; ah cahal: borracho.
vns) Borachera o borachez: calhal, ah cijl, calanil, çacach calhal. vns) Boracho asomado: açab calan, azmen calan, memel calan.

Calan calan ba: yrse emborrachando poco a poco. (mtm)

Calan calan: medio borracho. (mtm)

Calançah: pedir por pleito y pleitar assi. (mtm)

Calanil db) of or pertaining to drunkeness. See calaanil.
vns) Borachera o borachez: calhal, ah cijl, calanil, çacach calhal. vns) Boracho asomado: açab calan, azmen calan, memel calan.
mr235.001 tukub calanil

Calanil: borrachez. (sfm)

Calap db) between two objects, for example between to hills.

Calap db) valley, from calap = between two objects.
c157 elom uil uitz, elom uil calap, elom yokol cab;
hopom kak ti noh zucte
rb110.001 u binel bin yicnal ah nohole,
yicnal ah ich uitzil, yicnal ix calap

Calbeçah: agujerear; hazer agujero. (mtm)

Calbezah: hacer agujero. (sfm)

Calbezah; chicilbezah kay: apuntar canto. (sfm)

Calcal; cahuancah; holhol: cosa de muchos agujeros; agujerado. ¶ calcal xuxac ma uchuc yedztal ixim: está lleno de agujeros el cesto, no puede tener el maíz en el. (sfm)

Calcil: lo mismo que calac: mientras o entretanto, y mas vsado. (mtm)

Calcil; u tan; tamuk; calac: mientras, entretanto. (sfm)

Cale cal vns) Barajas, o riñas de palabras: cale cal, calal cal, cal cal, keytanba.

Caleçah /o/ calçah:} asegurar o engañar con palabras fingidas. ¶ Item: emborrachar a otro. (mtm)

Calem db) twice.
mr333.005 calem a ppo u holi chunkin

Calhaail: cabello aguado. (sfm)

Calhal db) general form transitive of calaan = to get drunk. See also caltal.
cam) calhal, calhi: emborracharse.
crm) bal yal a tzucachil, a calhal? que te aprovecha ser putañero o emborracharte? vns) Asolearse y pasarle el sol a alguno: cal kin. Heme asoleado: tu calhen kin. vns) Blanda cosa: kuum, kunkun. La borrachez es un blando demonio, un dulçe beneno que mata: he calhale u kuunil Ciçin, u chahucil ah ualbil dzac. vns) Borachera o borachez: calhal, ah cijl, calanil, çacach calhal. vns) Boracho asomado: açab calan, azmen calan, memel calan.
i252 he ix licil u uakal yokole, lay calhal u than

Calhal kin vns) Asolearse y pasarle el sol a alguno: cal kin. Heme asoleado: tu calhen kin.

Calhal: emborracharse. ¶ calhech ua ti ci: ¿te emborrachaste de vino? (sfm)

Calhal: emborracharse. ¶ calheçah: emborrachar a otro. (mtm)

Calhezah; cibezah; cicunzah: emborrachar. ¶ in kebani ti calhezen: mi pecado me emborrachó. (sfm)

Calhi db) second form transitive of calaan = to get drunk.
cam) calhal, calhi: emborracharse.

Calic cam) calic, calicil: mientras, entre tanto.

Calic: lo mismo que calac. (mtm)

Calic: pongamos por caso, lo qual va al fin. ¶ Pedro calic a mehen: pongamos caso que vuestro hijo es Pedro. ¶ a uix mehen calic a pixan: pongamos caso que vuestra alma es vuestra hija. (mtm)

Calic; calicil; calac; xen calic: entretanto. (sfm)

Calicil db) meanwhile, from ca = then, while, and licil = for this.
cam) calic, calicil: mientras, entre tanto.
k169 calicil ah zay cu yalcab ti oklen

Calicil; calic; calac; xen calic: entretanto. (sfm)

Calil db) of or pertaining to throat, from cal = throat and -il = adjectival suffix.
cam) cal, calil: garganta. cam) yacalil: garrotillo, mal de garganta.
vns) Collar o cuello de vestido: u calil nok. vns) Cuello del hom[br]e o de qualquier animal: [cal]. De cánt[a]ro: u cal ppul. Cuello de camisa o jubón: u cal u camisa, jubón. [Forro del cuello de la camisa]: u taz calil camisa.
mr238.006 dzabac dzedzec hetuux yan u chupil u calile
mr240.001 chuchup holil, chuchup calil, chuchup ichil
      yetel chuchup tzemil

Calil (u-) camisa; u xilil camisa: collar de lienzo. (sfm)

Calil (u*#151;) hube tzol: tonada (un baile). (sfm)

Caliz chu mtm) ah caliz chu: calabazas grandes para agua.

Caliz kuum nel) cucurbita spp. - cucur.: ahkuum, kum, kuum, xca, xcalizkuum, xcocokuum, xmuc-kuum.
nem) xcaliz kuum: otra variedad de calabaza (cucurbita spp.) que se siembra en la milpa.

Caliz mtm) ah caliz chu: calabazas grandes para agua.

Calkini db) a town in the northwestern part of the state of Campeche about 30 km. west of Uxmal.
c 025.003 calkini, ichcaanziho

Calmah than; payal chi: rezar. (sfm)

Calmal kab vns) Adormeçerse pie o mano: camal oc .l. kal, .l. cizhal oc.

Calmal oc vns) Adormeçerse pie o mano: camal oc .l. kal, .l. cizhal oc.

Calmal vns) Adormeçerse pie o mano: camal oc .l. kal, .l. cizhal oc.

Calnac (ah—): sobrecomitre de obra, solicitador de negocio. (sfm)

Calom kin: ventana por donde entra el sol. (sfm)

Calom kin: ventana por donde entra el sol. (mtm)

Calot db) pair, from ca = two and lot = number classifier for counting pairs. See also calak.
vns) Juntar un ilo con otro: calotcinah kuch, oxlotcinah.

Calot Mul db) lit. paired hills: a town 36 km. north of Zac Ii (Valladolid, Yuc.).

Calot pec; ban ban pec; tzakyah mazcab; bohyah mazcab: repicar campanas. (sfm)

Calotcinah kuch vns) Juntar un ilo con otro: calotcinah kuch, oxlotcinah.

Calothal: pogarse la fruta en el árbol una con otra. (sfm)

Calpach cam) calpach-keban: pecado de adulterio.
vns) Adulterar y adulterio: cal pach [.t.], cal pach keban. vns) Adúltero o adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. vns) Adulterar la casada por aber hijos, porque no los tiene de su marido: maat pixan.

Calpach keban cam) calpach-keban: pecado de adulterio.
vns) Adulterar y adulterio: cal pach [.t.], cal pach keban. vns) Adúltero o adúltera: ah cal pach .l. ah cal pach keban. vns) Adulterar la casada por aber hijos, porque no los tiene de su marido: maat pixan.

Calpach than vns) Afrentar en ausencia: cal pach than.

Calpach than vns) Afrentar en ausencia: cal pach than.

Calpach than: afrentar en ausencia. (sfm)

Calpachtah vns) Adulterar y adulterio: cal pach [.t.], cal pach keban. vns) Cuernos poner el casado ad invicen: cal pach, c[ħ]ijc xulub.

Calpachtah (te): adulterer (el casado respecto del consorte). (sfm)

Calpachtah: hacerse ruindad los casados. ¶ bax than a calpachtic a uicham: ¿por que haces traición a tu marido? (sfm)

Calpachtic vns) Adulterar y adulterio: cal pach [.t.], cal pach keban. vns) Cuernos poner el casado ad invicen: cal pach, c[ħ]ijc xulub.

Caltal db) general form intransitive of cal = to get drunk.
vns) Alguna bez: kintzil kintzil, ua bikin. Algunas beçes: cħin cħim. Algunas beçes se enboracha: cħin c[ħ]in u calhal.
mr235.002 lic u tzayal ti uinic ichil u caltal

Caluac db) overseer, foreman, solicitor. Verb root: to oversee a job. Also spelled cal uac.
cam) caluac, caluactah: v.a. dar voces, apresurar al que trabaja.
crm) achichil: 11: sobrestante, capataz. ah caluac; ah chich can: idem.
mtm) ah cal uac: solicitador de qualquier cosa.
j244 ti tali caput oc ha, ti yulel ah caluac

Caluac db) overseer, foreman, solicitor. Verb root: to oversee a job. Also spelled caluac.
cam) caluac, caluactah: v.a. dar voces, apresurar al que trabaja.
crm) achichil: 11: sobrestante, capataz. ah caluac; ah chich can: idem.
mtm) ah cal uac: sobre estante en alguna obra, que da priesa a la gente. mtm) ah cal uac: solicitador de qualquier cosa.
j244 ti tali caput oc ha, ti yulel ah caluac

Caluac.t.; tac zeb.t.: solicitor a trabajar, dar priesa a la obra. ¶ caluacte ah menyahob: solicita los trabajadores. ¶ caluacbilex u kati uchebal a talelex a chaan misa: menester es solicitaros para que vengais a misa. (sfm)

Caluactah db) second form transitive of caluac = to oversee a job.
cam) caluac, caluactah: v.a. dar voces, apresurar al que trabaja.

Calum cal: cosa apartada y rala. (mtm)

Calzah ol vns) Asegurar con enga[ñ]o a alguno, descuidandole: calçah, nayçah ol. Asegurar asi: alcunah ol, temcunah ol.

Calzah vns) Asegurar con enga[ñ]o a alguno, descuidandole: calçah, nayçah ol. Asegurar asi: alcunah ol, temcunah ol.

 

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Section C - pages 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Sections - A | B | C | CH | CHH | DZ | E | H | I | K | L | M | N | O | P | PP | T | TH | TZ | U | UA | X | Y | Z

Return to top of page